REGULAMIN REKLAMACJI TAKAWA

§1

Zakres stosowania

 • Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Coffee Time Robert Solis NIP: 9462466861
 • Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Coffee Time Robert Solis NIP: 9462466861 

§2

Definicje

 • Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Producenta/Dystrybutora w związku z niezadowalającą jakością produktu i/lub usługi.
 • Klient – osoba prawna, osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność zaciągania praw i zobowiązań we własnym imieniu.
 • Reklamujący – Klient (detaliczny, Przedstawiciel, Dystrybutor) lub inna osoba posiadająca stosowne upoważnienie do reprezentowania Klienta.
 • Producent – Coffee Time Robert Solis NIP: 9462466861
 • Dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji – faktura lub paragon wystawiony przez Producenta/Dystrybutora, potwierdzający zakup reklamowanego produktu u Producenta/Dystrybutora.

 

§3

Odpowiedzialność

 • Reklamujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji Producentowi/Dystrybutorowi według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.
 • Producent/Dystrybutor – jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji oraz poinformowania Reklamującego o sposobie jej rozpatrzenia.
 • Producent/Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu, wynikłą z użytkowania urządzenia niezgodnego z jej przeznaczeniem, lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.
 • Producent/Dystrybutor nie odpowiada za straty lub utracone korzyści wynikające z użycia, lub też niemożliwości użycia urządzenia.
 • Producent/Dystrybutor na czas naprawy gwarancyjnej nie jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi urządzeń zastępczych.

 

§4

Zasady zgłaszania reklamacji

 • Termin składania reklamacji – reklamacja może być wniesiona w ciągu:

– 6 miesięcy od dnia wykonania reklamowanej usługi

– 12 miesięcy od dnia zakupu reklamowanego urządzenia

Za dzień sprzedaży uznaje się dzień wystawienia faktury lub paragonu przez Producenta/Dystrybutora. Reklamacje zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględniane.

 • Reklamujący jest zobowiązany złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu i/lub usługi.
 • Miejsce składania reklamacji – reklamacja powinna być zgłoszona w siedzibie Producenta/Dystrybutora lub przesłana na adres: ul. Przemysłowa 7/2, 20-106 Lublin
 • W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu produktów Producenta u Dystrybutora Producenta, reklamację należy złożyć w miejscu, w którym dokonano zakupu. Dystrybutor, który jest w tym przypadku Reklamującym, jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć reklamowany produkt do Producenta.
 • Reklamujący dostarcza reklamowany produkt do siedziby Producenta na własny koszt.
 • Treść zgłoszenia reklamacyjnego – reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na formularzu reklamacji, który dostępny jest: na stronie internetowej www.takawa.pl, w siedzibie Producenta, w siedzibach Dystrybutorów Producenta. Warunki gwarancji są ogólnodostępne w siedzibie Producenta/Dystrybutora.
 • Do formularza reklamacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zasadność reklamacji. W przypadku gdy Reklamującym jest Przedstawiciel lub Dystrybutor Producenta, jest on zobowiązany poza fakturą potwierdzającą, że zakupił reklamowany produkt u Producenta, dołączyć również dokument (faktura, paragon) potwierdzający sprzedaż danego produktu Klientowi reklamującemu produkt.
 • W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji Reklamujący ma prawo dostarczyć je w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Producenta, nie dostarczenie tych dokumentów powoduje, że reklamacja zostanie uznana za niezasadną.
 • Termin przyjęcia reklamacji – za termin przyjęcia reklamacji uznaje się dzień, w którym reklamowany produkt wraz z formularzem reklamacji i dokumentami potwierdzającymi zasadność reklamacji dotarł do siedziby Producenta.
 • Niepoprawne wypełnienie formularza reklamacji spowoduje odesłanie go Klientowi do uzupełnienia, co skutkować będzie wydłużeniem czasu niezbędnego na rozpatrzenie reklamacji.
 • W przypadku kiedy poddawane weryfikacji urządzenia okażą się produktami innych producentów, lub jeśli będą zakamienione, za przeprowadzone czynności może zostać naliczona dodatkowa opłata.

 

§5

Rozpatrzenie reklamacji przez Producenta

 • Producent zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji.
 • Producent może uznać, odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji.
 • Producent udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji w formie pisemnej na formularzu reklamacji.
 • W przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych jest niemożliwe Producent informuje Reklamującego w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji o niemożności odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 30 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji.
 • Za termin odpowiedzi na reklamację uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez Producenta.
 • W przypadku uznania lub częściowego uznania zasadności reklamacji Producent zobowiązany jest do naprawy lub wymiany produktu i dostarczenia go na własny koszt Reklamującemu. W przypadku braku możliwości wymiany produktu przez Producenta jest on zobowiązany do wypłaty należnej kwoty Reklamującemu lub zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań Reklamującego. W przypadku, gdy reklamacja była złożona u Dystrybutora Producenta, Producent jest zobowiązany dostarczyć produkt na własny koszt do Dystrybutora.
 • W przypadku odrzucenia zasadności reklamacji przez Producenta Reklamujący może w ciągu 7 dni od terminu odpowiedzi na reklamację odebrać reklamowany produkt z siedziby Producenta. Producent w okresie 7 dni od terminu odpowiedzi na reklamację zobowiązany jest na życzenie Reklamującego wysłać mu reklamowany produkt na koszt Reklamującego. W przypadku nieodebrania reklamowanego produktu w wyznaczonym terminie Producent złomuje reklamowany produkt.

 

§6

Odwołanie się od decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji

 • Reklamującemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Producenta w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację. Po upływie tego terminu odwołanie zostaje odrzucone.
 • Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Producenta.