Witaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego oraz określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO") i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Coffee Time Robert Solis z siedzibą w Lublinie przy ul. Przemysłowa 7/2, 20-106 lublin, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 9462466861 oraz numerem statystycznym REGON 61571175, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowana przez Roberta Solisa.

 

Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem można kontaktować się pod nr tel. 536 520 887, e-mail:biuro@takawa.pl lub pisemnie kierując korespondencję pod adres siedziby firmy: ul. przemysłowa 7/2, 20-106 Lublin

 

Jakie dane zbieramy

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przekazanych Coffee Time za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego:

·         adresu poczty elektronicznej e-mail,

·         imienia i nazwiska,

·         numeru telefonu,

·         adresu zamieszkania i dostawy,

·         numeru identyfikacji podatkowej NIP,

·         adresu IP komputera.

Sklep internetowy może przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów. Zapisane informacje mogą obejmować m.in. adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu, datę i czas rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, czy informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

 

W jakim celu przetwarzamy dane

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Coffee Time w celu:

·         realizacji przepisów prawa,

·         utworzenia Konta,

·         realizacji Zamówienia,

·         wystawienia faktury VAT,

·         świadczenia usług drogą elektroniczną,

·         rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,

·         subskrypcji bezpłatnych newsletterów, o ile Klient wyrazi świadomą zgodę na tego rodzaju marketing,

·         wyrażenia opinii przez Klienta o zawartej Umowie Sprzedaży,

·         analitycznym (pliki cookies), za dobrowolną zgodą.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić wykonywanie usług i realizację Zamówień.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Coffee Time jest:

·         dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta, który podając swoje dane osobowe dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności, (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

·         ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, np. podczas nadawania przesyłki, (art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

·         sytuacja, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Coffee Time, np. przechowywanie dla celów podatkowych, (art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

·         prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, pomiarów statystycznych oraz analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów, a także badaniu satysfakcji Klientów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu w celu wywiązania się między innymi z rozliczeń podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż 5 lat. Dane osobowe pozyskane na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat. Po tym okresie będą usuwane.

 

Komu przekazujemy dane

Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Coffee Time oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego:

§  dostawcy oprogramowania, firmie hostingowej, umożliwiając Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych, w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych,

§  podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz podmiotom kredytującym w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,

§  firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy na adres Klienta,

§  serwisowi ankiet opiniujących w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii,

§  firmie świadczącej usługi księgowe, windykacyjne w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych,

§  podmiotom ułatwiającym usługi marketingowe, w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Podmioty Przetwarzające na podstawie Umów Powierzenia i wyłączenie za zgodą Administratora.

Nasi usługodawcy, w tym firma świadcząca usługi hostingowe, czy firma świadcząca usługi newsletter mają siedzibę na terenie krajów należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe zgromadzone przez Coffee Time mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa Klienta

Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, w szczególności prawo do:

§  dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz edycji danych poprzez zgłoszenie takiego żądania administratorowi telefonicznie pod nr: 536520887, e-mailowo: biuro@takawa.pl

§  żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,

§  żądania przenoszenia danych, aby dane osobowe Klienta zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,

§  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza GDPR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych.

 

Profilowanie w Sklepie Internetowym

Zgodnie z rozporządzeniem RODO Administrator ma obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu (art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO), oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu poprzez przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to Klient podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Klienta na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc przesłać jej np. kod rabatowy.

 

Zasady bezpieczeństwa

Coffee Time dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i zabezpieczenia serwerów zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych poprzez wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania i polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz stosowane certyfikaty SSL (Secure Socket Layer).

Rejestracja i logowanie do konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https, gdzie komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż podejmowane przez nas działania mogą okazać się niewystarczające, w przypadku jeżeli Klient sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. Prosimy o każdorazowe wylogowanie się z naszej witryny oraz zachowanie w szczególnej poufności swojego loginu i hasła i nie udostępnianie ich osobom trzecim.

W ramach naszej witryny mogą pojawiać się gościnnie linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od naszej witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Coffee Time. Mogą one posiadać własne polityki prywatności. Coffee Time nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach innych stron.

 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania z naszej strony, w celu wyświetlenia odpowiedniej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Więcej o Polityce plików Cookies.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez e-mail biuro@takawa.pl lub telefon 536520887